A lejohet të jepen Fitrat në parà,


Te jepet supa per zekat fitri


Shkaku për të cilin jepet Zekat elFitr?


Rreth Zekatit të Fitrit,


Gjykimi i dhënies së Zekatit të Fitrit në para


Nuk mjafton vetëm leximi i Kuranit ditën, por duhet edhe natën


Qëllimi i natës së Kadrit nuk është namazi i shumtë


Si agjërohet Ramazani me “iman” dhe “shpresë për shpërblim”


Leximi i Kuranit nga Mus’hafi gjatë namazit të teravive


Gjykimi i mohimit të magjisë