Pozita e gruas në jetë


Pyetja: Cila është pozita e gruas në Islam?

Lavdi i qoftë All-llahut, Zotit të krijesave. Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të nderuarin e Pejgamberëve, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata të cilën ndjekin udhën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Ajo çfarë e përmban mesazhi i Pejgamberit, Alejhi selam

‘Ajo çfarë e përmban mesazhi i Pejgamberit salAll-llahu alejhi ue sel-lem duke filluar nga sqarimi i të vërtetës, bazave dhe degëve të fesë’

Mesazhi i të Dërguarit salAll-llahu alejhi ue sel-lem përmban dy gjëra, ato janë: dituria e dobishme dhe puna e mirë, siç thotë All-llahu i lartësuar: “Ai (All-llahu) është që e dërgoi të dërguarin e Vet me udhëzim të qartë e fé të vërtetë, për ta bërë mbizotërues mbi të gjitha fetë, edhe pse idhujtarët e urrejnë” (Saf 9).

Buzëqeshja dhe Fjala e Mirë

Buzëqeshja është shkak që miku yt të ndjehet i kënaqur. Sepse, buzëqeshja e dallon njeriun që të takon me fytyrë të mrrolur nga ai që të takon me fytyrë të buzëqeshur.

Për këtë arsye, Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i ka thënë Ebu Dherrit radijAllahu anhu: “Mos nënvlerëso nga punët e mira asgjë, qoftë edhe duke e takuar vëllain tënd me fytyrë të buzëqeshur”.

Mënyrat legjitime përmes te cilave mund t’i ruajmë fëmijët nga shejtani

E para: Përmendja e Allahut të Plotfuqishëm tek hyrja në shtëpi. Përmendja e Allahut të Plotfuqishëm kur duam të hamë ushqim apo darkë; dhe kjo bazuar në atë që transmetohet nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem:“Kur njeriu hynë në shtëpi dhe e përmend emrin e Allahut, e po ashtu e përmend kur ha ushqim, shejtani thotë: Nuk ka vendbanim për ju (djaj) këtu e as ushqim”
---